ALGEMENE CONTRACT- en LEVERINGSVOORWAARDEN ARALEA VZW

 

GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN :

Onderhavige voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen enerzijds ARALEA, met maatschappelijke zetel te Graaf Reusensdreef 2, 2930 BRASSCHAAT, RPR BTW BE nr. BE420 809 061 (hierna : Dienstverlener) en anderzijds de Opdrachtgever, zijnde een Gemeente, een Bedrijf of een Consument-koper die de diensten en goederen bestelt en aankoopt. De onderhavige artikelen vinden toepassing op alle gesloten overeenkomsten tenzij er uitdrukkelijk vermeld staat dat een welbepaald artikel uitsluitend geldt voor één der Opdrachtgevers. Niettegenstaande andersluidende voorwaarden van onze Opdrachtgevers zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing op alle offertes, bestellingen, overeenkomsten, (onderhouds-)contracten en facturen uitgaande van de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding tussen partijen werd opgemaakt. Indien de aanvaarding van een offerte uitgaande van Dienstverlener (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Dienstverlener daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand tenzij Dienstverlener schriftelijk de afwijking heeft aanvaard.

Artikel 1 : OFFERTES EN BESTELLINGEN

 Elke offerte uitgaande van Dienstverlener wordt ondertekend door een van de daartoe bevoegde personen, hetzij de gedelegeerd bestuurder Wies Peeters, hetzij voor offertes tot 15000€excl BTW een van de verantwoordelijken Michaël Scraeyen of Wim Tiebos.

Door anderen (ongeacht diens functie) ondertekende offertes zijn niet geldig en kunnen de Dienstverlener niet binden tenzij de Dienstverlener alsnog schriftelijk de opdracht bevestigt.

Elke offerte van Dienstverlener is vrijblijvend. Tenzij de offerte een aanvaardingstermijn vermeldt, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend door de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever, diens aangestelde of medewerker of het familielid gedomicilieerd op hetzelfde adres als de Opdrachtgever binden de Opdrachtgever in de correcte uitvoering van de overeenkomst.

De Dienstverlener kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs had moeten begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Een offerte bestaande uit diverse te verrichten onderdelen en/of leveringen van diensten/goederen, verplicht de Dienstverlener niet tot het uitvoeren van slechts een gedeelte ervan tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Tenzij andersluidend schriftelijk beding tussen partijen, zijn eventuele aangegeven leverings- en uitvoeringstermijnen enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn deze niet bindend. Vertraging in de uitvoering of levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Meerwerken, d.w.z. werken niet voorzien in de offerte of daaruit voorvloeiende opdracht, worden steeds in regie uitgevoerd aan het op het ogenblik van uitvoering geldende uurtarieven en prijzen van de gebruikte goederen).

Wijzigingen in de overeengekomen opdracht na opdrachtbevestiging zijn uitsluitend mogelijk na schriftelijke aanvaarding ervan door de Dienstverlener. Wijzigingen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden – daar waar mogelijk – schriftelijk bevestigd aan de Opdrachtgever tenzij de uitvoering van de bijkomende / veranderde werken dringendheid vereist. Prijsverhogingen als gevolg van dergelijk bijkomend of veranderend werk ofwel van bij te leveren goederen worden de Opdrachtgever aangerekend aan het op het ogenblik van uitvoering c.q. levering geldende tarief.

 Artikel 2 : UITVOERING EN LEVERING VAN DE OPDRACHTEN

De Opdrachtgever treft vooraf alle voorzieningen wat betreft veiligheid en bereikbaarheid van de werfplaats.

De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen :

 • dat de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) tijdig aanwezig zijn, d.w.z. ten laatste op het tijdstip van aanvang der werken;
 • dat het personeel van de Dienstverlener ofwel diens aangestelden tijdens de reguliere werktijden toegang heeft de werf alwaar de werkzaamheden dienen te worden verricht;
 • dat er elektriciteits- en andere nutsvoorzieningen aanwezig zijn die de Dienstverlener op kosten van de Opdrachtgever kan gebruiken;
 • dat de werf vrij is van overtollige materialen e.d.;
 • dat de werfplaats tijdens de niet-werkbare uren na 16uur tot de volgende werkdag afgesloten is voor derden (tegen diefstal van materialen.

De Opdrachtgever is verplicht de Dienstverlener voorafgaandelijk aan de werken correct en volledig te informeren over de ligging van eventuele kabels, leidingen edm. op de plaats waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De Dienstverlener draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit incorrecte, onvolledige of onjuist aangereikte gegevens.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de Dienstverlener het recht bepaalde werkzaamheden en/of leveringen door derden te laten verrichten.

Artikel 3 : ANNULERING, OVERMACHT, VERBREKING VAN DE OVEREENKOMST

(Onderhouds-)contracten worden opgemaakt per éénmalige opdracht , voor bepaalde duur of voor onbepaalde duur.

Bij annulering van een éénmalige opdracht of een opdracht van bepaalde duur gelden de volgende bepalingen :

 • Bij annulering tot 30 dagen voor de aanvang van werken, 10 % van de offerteprijs wordt in rekening gebracht;
 • Bij annulering tot 10 dagen voor aanvang der werken, 20 % van de offerte prijs wordt in rekening gebracht, minimaal worden de bestelde materialen in rekening gebracht.
 • Bij annulering op de dag zelf of bij het ontzeggen van toegang tot de werf, wordt 100 % van de offerteprijs in rekening gebracht.

(Onderhouds-)contracten van onbepaalde duur kunnen opgezegd worden mits inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 2 maanden voor de verjaardag van de overeenkomst.

De Dienstverlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een opdracht of levering ten gevolge van overmacht, waaronder begrepen, doch niet uitputtend :

 • oorlog, extreme droogte, regenval of koude
 • uitputting van de voorraad,
 • het uitblijven van leveringen door de leveranciers,

De dienstverlener is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

De Dienstverlener is bevoegd de overeenkomst te verbreken zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de Dienstverlener kan worden gevergd.

In geval van kennelijk onvermogen, faillissement, gerechtelijke reorganisatie, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, de niet betaling van de , zelfs niet-vervallen, facturen, edm. in hoofde van de Opdrachtgever, is de Dienstverlener gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel in totaliteit stop te zetten zonder dat enige schadevergoeding door hem verschuldigd is doch waarbij de Opdrachtgever gehouden is te betalen voor ten minste hetgeen reeds uitgevoerd en/of geleverd werd alsook alle overige kosten te dragen van reeds voor de Opdrachtgever bestelde goederen en diensten.

Artikel 4 : FACTUREN, KLACHTEN, BETALINGSVOORWAARDEN

Dienen schriftelijk aan de opdrachtgever gemeld te worden ;

 • zichtbare gebreken aan geleverde goederen of uitgevoerde werken : binnen 24 uur na levering of uitvoering;
 • overige klachten binnen 30 dagen na uitvoering c.q. levering;
 • klachten aangaande facturen : binnen 8 dagen na factuurdatum.

Klachten kunnen gemeld worden aan het secretariaat te bereiken via het nummer 03.650.00.20, email en met voorkeur schriftelijk op de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener.

Ten aanzien van Gemeenten en Bedrijven-Opdrachtgevers worden alle vermelde bedragen uitgedrukt in Euro, exclusief BTW. BTW wordt aangerekend conform de op het moment geldende wettelijke BTW bepalingen. Ten aanzien van Consument-Opdrachtgevers worden alle vermelde bedragen uitgedrukt in EURO inclusief de op het ogenblik van facturatie geldende wettelijke BTW tarief.

Prijsstijgingen die geschieden op grond van objectieve maatstaven gedurende de periode liggende tussen offerte en facturatie, worden de Opdrachtgever doorberekend.

Alle facturen zijn steeds contant betaalbaar tenzij anders op de factuur vermeld. In geval van laattijdige of niet-betaling van de factuur op diens vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per begonnen maand verschuldigd alsook een schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 40 euro. Zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten worden in geval van laattijdige betaling aan de Opdrachtgever aangerekend met een minimum van 125 euro. De Dienstverlener behoudt zich steeds het recht voor om de werkelijk geleden schade te verhalen bij de Opdrachtgever mocht deze hoger liggen dan de voormelde forfaitaire bedragen.

In geval van ernstige tekortkoming in hoofde van de Dienstverlener bij de uitvoering van de werken c.q. levering van goederen of diensten aan de Consument-Opdrachtgever, is een schadevergoeding verschuldigd aan de Consument-Opdrachtgever van 10% van het factuurbedrag met een maximum van 125 euro.

Bij niet (tijdige) betaling van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen behoudt de Dienstverlener zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schulden zonder dat enige vorm van schadevergoeding verschuldigd is aan de Opdrachtgever en onverlet de schadevergoeding die de Dienstverlener de Opdrachtgever aan kan rekenen.

De Dienstverlener behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot volledige betaling van de prijs. Het risico gaat evenwel reeds over vanaf de levering.

ARTIKEL 5: TOEPASSELIJK RECHT – RECHTSGEBIED

Nietigheid van een der artikelen van onderhavige voorwaarden, heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg doch viseert enkel het bewuste artikel.

Op al onze overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen in verband met een overeenkomst tussen Dienstverlener en Opdrachtgever worden uitsluitend berecht voor de bevoegde Rechtbank van het arrondissement alwaar de Dienstverlener gevestigd is tenzij de Dienstverlener de Opdrachtgever voor diens eigen arrondissement wenst te dagvaarden. De rechtspleging zal steeds in de Nederlandse taal gebeuren.