Op vrijdag 30 oktober nam de Vlaamse regering twee beslissingen die belangrijk zijn voor de sociale economie

Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans

In het kader van het Strategisch actieprogramma Limburg 2013-2019 kent de Vlaamse Regering 1 miljoen euro subsidie toe aan de Provincie Limburg voor de acties Fietsroutenetwerk en Parkrangers voor de periode 2015-2018. Het project ‘Parkrangers’ voorziet in de tewerkstelling van 36 groenarbeiders: 6 teams van 5 doelgroepwerknemers en 1 ploegbaas, die per 2 teams worden ingezet binnen de 3 Limburgse Regionale Landschappen, en meer bepaald bij de maatwerkbedrijven De Winning Maatwerk vzw (5 teams) en Arbeidscentrum De Wroeter vzw (1 team). Bij het project ‘Onderhoud fietsroutenetwerk’ worden 2 teams tewerkgesteld van 5 doelgroepwerknemers en 1 ploegbaas. Deze werknemers worden tewerkgesteld bij de maatwerkbedrijven De Biehal STC vzw (1 team) en Arbeidscentrum De Wroeter (1 team).

Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans

Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 stelt dat subsidies in functie van diverse maatregelen ter activering van werkzoekenden waar mogelijk gekoppeld worden aan een individu in functie van zijn of haar ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ om werkgevers ongeacht de sector of type organisatie dezelfde ondersteuning te bieden. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de contouren van de hervorming en de uitdoof van de SINE-maatregel (Sociale Inschakelingseconomie) zoals beschreven in de conceptnota ‘Naar een nieuw ondersteuningskader binnen sociale economie’ (SINE-hervorming). Deze nota geeft de visie weer hoe we binnen sociale economie nog meer vanuit de competenties en behoeften aan ondersteuning van het individu kunnen vertrekken, met als doelstelling de creatie van een eenvoudige, transparante en effectieve maatregel die de werkzaamheidsgraad van kwetsbare personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt én een begeleidingsnood verhoogt door het voorzien van een werkondersteuningspakket op maat van de individuele noden. De minister bevoegd voor sociale economie legt de principes van de hervorming en uitdoof van de SINE-maatregel voor aan de sociale partners binnen VESOC en aan de betrokken stakeholders binnen de commissie sociale economie van de SERV. De minister zal ook de heroriëntering van de fiscale voordelen bekijken samen met haar federale collega voor financiën en begroting.